Reklamácie

V internetovom obchode www.maddiamond.cz zakúpite iba originálny tovar určený pre slovenský trh. Na všetok tovar sa vzťahuje záruka 24 mesiacov. Dovozcom a prevádzkovateľom je spoločnosť MADdiamond s.r.o. zapísaná v obchodnom registri vedenom KS v Ostrave, oddiel C, vložka 32987. K tovaru pridávame záručný list. Ak záručný doklad u tovaru nenájdete, nič sa nedeje. Plnohodnotným dokladom k reklamácii tovaru slúži doklad o koupi faktura.

Reklamácia je oznámenie kupujúceho o vadách tovaru, ktoré bolo učinené predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo kupujúci vady zistil.

Povinnosti kupujúceho:

Kupujúci je povinný podať predávajúcemu oznámenie o vadách okamžite potom, čo vady zistil. Podmienkou pre uznanie reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej dobe, ktorá činí 24 mesiacov. Ak v dôsledku reklamácie došlo k výmene vadného tovaru za tovar bez vady, platí pre nový tovar záručná doba odo dňa prevzatia tohto tovaru. Ak bola nahlásená chyba odstránená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu opravy.

Kupujúci má právo:

Pri zistení opravitelnej vady
- Na bezplatnú opravu tovaru do 30 dní, pokiaľ nie je uvedené inak
- V prípade žiadosti kupujúceho môže byť výrobok vymenený za iný, iba v prípade zjavného neopotrebenia výrobku bežným používaním
- Ak nie je výmena výrobku možná (nie je na sklade, nie sú náhradné diely alebo z iného dôvodu) má zákazník právo na vrátenie peňazí.

Pri zistení neopravitelnej chyby
- Na dodanie náhradného tovaru

- Na odstúpenie od zmluvy
- Na poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej ceny

Výmena alebo vrátenie reklamovaného tovaru sú možné iba v prípade vrátenia v pôvodnom obale.

Uplatnenie reklamácie

- Osobne u predajcu
- Zaslaním reklamovaného tovaru na adresu: Maddiamond s.r.o., Koprivnická 3401/9F , 841 02 Bratislava zásielka musí obsahovať:
- Reklamovaný tovar
- Dodací list
- Popis závady na prístroji
- Kontaktnú adresu a telefónne spojenie

Odmietnutie prevzatia tovaru

V prípade, že dodávka vykazuje zjavné vady prepravného obalu (pretrhnutie, rozbitie apod) je kupujúci oprávnený odmietnuť prevzatie.

Vybavenie reklamácie

Kupujúci pošle chybný výrobok na adresu predávajúceho a ten do 30 dní od prevzatia reklamácie:

1. zašle kupujúcemu tovar nový
2. po dohode s kupujúcim zašle predávajúceho tovar späť a poskytne naň zľavu
3. vráti kupujúcemu peniaze
4. zabezpečí opravu tovaru a zašle je kupujúcemu
5. reklamáciu neuzná a zašle tovar späť kupujúcemu
(Doba 30 dní na vybavenie reklamácie sa počíta odo dňa odoslania reklamovaného tovaru odosielateľom)

Reklamácia sa nevzťahuje na

- Opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním
- U veci predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena
- Poškodenie výrobku pádom alebo nesprávnym používaním výrobku v rozpore s návodom
- Poškodenie výrobku prírodnými živlami

Postup pri vrátení tovaru

Kupujúci má právo od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru odstúpiť podľa Občianskeho zákonníka č 40/1964 Zb., V platnom znení (to neplatí, ak bolo tovar upravený podľa priania kupujúceho), ak je v originálnom a bezchybnom obale bez známok užívania alebo opotrebovania spolu so sprievodným listom, kde vyjadrí svoju vôľu od zmluvy odstúpiť a kontaktné údaje obsahujúce meno a priezvisko kupujúceho, adresu bydliska alebo inú dostupnú kontaktnú adresu číslo účtu a telefónne spojenie. Pri zaslaní tovaru je určujúci dátum odoslania.

Podmienky pre vrátenie tovaru a následné vrátenie kúpnej ceny:

1. Tovar musí byť neporušený v originálnom obale, tak aby mohlo byť ďalej ponúkaný zákazníkom.
2. Zákazník musí zásielku odoslať do 14 dní po obdržaní tovaru.
3. Vraciame Vám iba peniaze za tovar, nie poštovné a balné. V osobitných prípadoch môže byť cena vráteného tovaru znížená o náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru v prípade odstúpenia spotrebiteľa od zmluvy (viď. nasledujúci odsek).
4. Tovar musí byť zaslaný iba bežnou balíkovou poštou, zásielky na dobierku nebudú prijaté.

Náhrada nákladov v prípade odstúpenia spotrebiteľa od zmluvy

- V súlade s ustanovením § 53 ods 10 Občianskeho zákonníka, ktoré uvádza, že dodávateľ má pri odstúpení spotrebiteľa od zmluvy právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru, môže byť v takomto prípade zákazníkovi od vrátenej ceny výrobku odpočítaná (započítaná) finančná suma vynaložených nákladov podľa nasledujúceho orientačného sadzobníku: Otestovanie funkčnosti tovaru: 12 Eur / hod (podľa skutočného času potrebného na testovanie daného výrobku)
- Vyčistenie tovaru: 4 Eur / hod (podľa skutočného času potrebného na vykonanie úkonu)
- Nákup náhradného obalu: 1 - 20 Eur podľa skutočnej fakturácie obalu od dodávateľa, výrobcu (iba v prípade, že pôvodný obal bude vrátený silne poškodený alebo nebude vrátený s výrobkom vôbec)

Náhrada nákladov za otestovanie tovar sa týka najmä tovaru elektronického a mechanického charakteru. Náhradu nákladov spojených s vyčistením tovaru a nákupom náhradného obalu môže každý zákazník eliminovať svojím zodpovedným prístupom v rámci vrátenia kúpeného tovaru.

Pokiaľ nebude vrátený tovar spĺňať všetky tieto požiadavky, nie je možné vrátenie kúpnej ceny v plnom rozsahu nárokovať.

V prípade, že predávajúci uzná nárok na vrátenie tovaru, vráti kupujúcemu plnú kúpnu cenu uvedenú na daňovom doklade. Nemožno si nárokovať úhrady nákladov spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu tovaru od kupujúceho k predávajúcemu).